Năm 2020 giải quyết việc làm cho 39.000 lao động.


Mục tiêu Nghị quyết của của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 đề ra là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp; đề cao trách nhiệm nêu gương của cản bộ, đảng viên; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tỉnh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra cho năm 2020: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 46.359 tỷ đồng, tăng 7%. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 50,8 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội 14.800 tỷ đồng. Thu ngân sách 5.695 tỷ đồng. Chi ngân sách 11.419,3 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 1.200 triệu USD. Phấn đấu giảm ít nhất 0,5% tỷ lệ hộ nghèo; hộ cận nghèo giảm 0,3%. Giải quyết việc làm cho 39.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (không kể truyền nghề) đạt 50%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 11%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%. Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 26%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô lớn có hệ thống xử lý nước thải theo quy định đạt 100%. Kết nạp 2.000 đảng viên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố Cà Mau, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung nghiên cứu, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung có liên quan tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Tỉnh ủy.

Nguồn: camau.gov.vn