Biểu mẫu thông tin khai báo y tế.Nội dung công văn nêu rõ, để nắm chặt các thông tin về người đến/về Cà Mau từ vùng dịch, kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp Quyết định hình thức cách ly phù hợp, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện thông tin khai báo y tế theo mẫu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Mẫu thông tin khai báo y tế dành cho các trường hợp người đến/đi về tỉnh Cà Mau từ vùng dịch (kể cả trong và ngoài nước) nhằm bổ sung những nội dung tờ khai y tế chung do Bộ Y tế ban hành. Trên cơ sở thông tin khai báo, các cơ sở tham mưu Ban chỉ đạo các cấp thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù hợp hoặc hỗ trợ các trường hợp thực hiện biện pháp phòng chống dịch.

Trung tâm y tế huyện, thành phố Cà Mau thực hiện và chỉ đạo y tế xã, phường, thị trấn thu thập thông tin mọi người đến/về trên địa bàn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thu thập thông tin những trường hợp các cơ quan, ban, ngành tỉnh và cả trường hợp chọn khai báo tại Trung tâm, tổng hợp thông tin thu thập của các huyện, thành phố.

Đề nghị các đơn vị khi thu thập phải giữ bí mật thông tin của người khai báo và chỉ sử dụng cho phòng chống dịch COVID-19 (không được sử dụng cho bất kỳ công việc khác).

 

camau.gov.vn