Năm 2020, ; công nhận, chứng nhận ít nhất 10 sản phẩm đạt 3 - 4 sao.


Mục tiêu đề ra về phát triển sản phẩm: Tiêu chuẩn hóa ít nhất 25 sản phẩm hiện có của tỉnh Cà Mau; công nhận, chứng nhận ít nhất 10 sản phẩm đạt 3 - 4 sao.

Về phát triển tổ chức kinh tế: Phát triển, nâng cấp ít nhất 22 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.

Ngoài ra, đào tạo 100% cán bộ OCOP các cấp; 100% cán bộ lãnh đạo đương nhiệm các chủ thể OCOP và 50% người lao động OCOP với trình độ phù hợp cho từng đối tượng.

Theo đó, xây dựng lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Đề án OCOP đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

camau.gov.vn