Tiếp tục dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Việc thực hiện kế hoạch nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và các văn bản dưới luật đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm và hiểu được những vấn đề cơ bản của pháp luật dân quân tự vệ. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ và các văn bản dưới luật trên tinh thần chặt chẽ, khoa học, chất lượng, tiết kiệm, đạt hiệu quả. Có biện pháp lồng ghép tốt trong bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng tại địa phương, cơ sở đào tạo.

 

camau.gov.vn