Tôm nuôi theo mô hình tôm - rừng, bao gồm cả tôm tươi nguyên con và tôm nguyên liệu chế biến sẽ được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau”.


Đây là dự án đặt hàng thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020 được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt vào ngày 26/9/2019.

Mục tiêu dự án đề ra là bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh, nhằm bảo vệ danh tiếng, giá trị sản phẩm và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng được cơ sở pháp lý và hệ thống công cụ phục vụ việc quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Nội dung dự án chủ yếu là điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nhằm xác định căn cứ thực tiễn và khoa học, xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho các sản phẩm tôm sú được nuôi theo mô hình tôm - rừng (tôm tươi nguyên con và tôm nguyên liệu chế biến); xây dựng cơ sở pháp lý và hệ thống các công cụ phục vụ việc quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Theo Cổng thông tin điện tử tinh Cà Mau