Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyên truyền cần làm rõ bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của phong trào Đồng khởi năm 1960, mà đỉnh cao là cuộc Đồng khởi Bến Tre; khẳng định phong trào Đồng khởi năm 1960 là một bước ngoặt chiến lược, đưa cách mạng miền Nam chuyển từ thế phòng ngự, gìn giữ lực lượng sang thế tiến công và liên tiếp tiến công địch; làm rung chuyển và báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Mỹ-Ngụy, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc ban hành Nghị quyết 15 và sự vận dụng linh hoạt của đảng bộ, chính quyền địa phương là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc Đồng khởi Bến Tre và phong trào Đồng khởi năm 1960.

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về tinh thần anh dũng, ý chí quật cường, sự mưu trí, sáng tạo, quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tôn vinh và tri ân công lao của cán bộ, chiến sĩ, các tướng lĩnh và nhân dân đã đóng góp to lớn trong phong trào Đồng khởi và trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của phong trào Đồng khởi trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên truyền sâu đậm những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là trong 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khới xướng.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, bộ, ngành, địa phương; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.


Đề cương tuyên truyền 60 năm Đồng khởi

 

BAN BIÊN TẬP