Ảnh: Báo Cà Mau

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Đài Truyền thanh, trạm truyền thanh cấp huyện, cấp xã và lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị để nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Định kỳ trước ngày 01/6 và 01/12 hằng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện gởi Sở Thông tin và Truyền thông.

BBT