Tham gia lớp học cón có các cơ quan ban, phòng huyện và sự có mặt của hơn 80 học viên là thủ trưởng, chuyên viên các cơ quan, ban, phòng huyện phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính; Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức ở các xã, thị trấn tham dự.

Tiến sĩ  Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh báo cáo các nội dung với lớp Bồi dưỡng

        Trong thời gian 01 ngày, học viên được tiếp thu các nội dung chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính cụ thể như: Nguyên tắc, phương pháp và kỹ năng chứng minh hành vi vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm, xem xét, quyết định áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, hồ sơ vi phạm hành chính, …

        Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức của huyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn công tác, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý khi ban hành các Quyết định hành chính trong quản lý nhà nước.

                     Văn Sử - Trung tâm Chính trị