Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau (trực tiếp là Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh), UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đối với những thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 thì tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký nộp và nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (trừ những thủ tục hành chính phải thẩm định yếu tố chuyên môn, kỹ thuật). Đồng thời, bố trí nhân sự trực tổng đài 0290.2220066 – 2220077 để hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích; chủ động phối hợp với cán bộ đầu mối của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã bảo đảm cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thông suốt, đúng quy định.

Đối với những hồ sơ đã nộp và phải trả kết quả trong thời gian từ ngảy 01 đến ngày 15 tháng 4, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã chủ động liên hệ với tổ chức, cá nhân xác định địa chỉ để gửi trả qua dịch vụ bưu chính; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí qua môi trường mạng./.

 

ctvcamau.vn