Một đoạn trên tuyến đê biển Tây bị sụp lún.


Theo nội dung công văn số 1643, ngày 04/3/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đối với sự cố sụt lún trên tuyến đê biển Tây, Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 46, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; khẩn trương triển khai phương án khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, nhất là trong các tình huống triều cường, bão, áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 13/4/2020 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có ý kiến.

 

camau.gov.vn